1. CƠ CẤU TỔ CHỨC EPA.VIETNAM

                     ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

        HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ           BAN KIỂM SOÁT
                                 
                           
  BAN GIÁM ĐỐC 


GIÁM ĐỐC             GIÁM ĐỐC                  GIÁM ĐỐC              GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH          MARKETTING              SẢN XUẤT             CÔNG TRÌNH
                                                                                                                 
                               
- Cơ cấu tổ chức của Chúng tôi được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ cụ thể một cách khoa học và trách nhiệm của mỗi Trưởng nhóm phụ trách thành viên theo các bộ phận, Từ Xuất nhập khẩu đến Kinh doanh, marketing, Kỹ thuật, Thi công công trình, Đội bảo trì, đều thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu chung, gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tập thể thống nhất.

2. ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG
- Điều lệ của Công ty Chúng tôi là nền tảng cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, đúng đắn. Bộ máy cơ cấu tổ chức, quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản của một tập thể phát triển và bền vững.        

3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 
- Quy chế quản trị của công ty chúng tôi luôn tuân thủ các chuẩn mực để đảm bảo cho Công ty được đúng định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và tập thể tham gia hoạt động tại Công ty.

4. QUY TẮC ỨNG XỬ 
- Quy tắc ứng xử trong đối ngoại kinh doanh của chúng tôi được thể hiện bằng Đạo đức nghề nghiệp và Văn hóa khi giao tiếp, là kim chỉ nam cho tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn mang bên mình sự chân thành, tôn trọng và thanh lịch với mọi đối tác trong nước và quốc tế.

5. VĂN HÓA KINH DOANH
- Văn hóa kinh doanh của chúng tôi được trau rồi trong suốt quá trình hoạt động, đậm đà bản sắc văn hóa Dân tộc, đặc biệt đươc thể hiện từ khâu giao tiếp đến khi thực hiện và hành động theo phong cách hiện đại nhưng vẫn thể hiện rõ nét truyền thống, điều đó chỉ khi đối tác quan tâm thực sự mới hiểu được những đặc thù ẩn chứa nét độc đáo của một Doanh nhân hiện đại.
 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing