Công Nghệ  xử lý khí thải từ các nhà máy nhiệt điện, chất thải thải nguy hại.


Hệ thống xử lý khí NOx, SOx,  bằng SCR, SNCR hoàn toàn loại bỏ các chất độc bằng đá vôi:

CHEMICAL REACTION BY NEUTRALIZATION:
Hydrated lime: Ca(OH)2
Ca(OH)2 + 2 HCl CaCl2 + 2 H2O
Ca(OH)2 + 2 HF CaF2 + 2 H20
Ca(OH)2 + SO2 CaSO3 + H2O
Ca(OH)2 + SO2 + 0.5 O2 CaSO4 + H2O

Kết quả sau khi xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn an toàn về chỉ tiêu khói bụi, nồng độ các chất ô nhiễm

• Solid particles : 10 mg/Nm3
• HCl : 10 mg/Nm3
• HF : 1 mg/Nm3
• CO : 50 mg/Nm3
• SO2 : 50 mg/Nm3
• As, Pb + Cr + Cu + Mn + Sn + Hg + Ni : 0,5 mg/Nm3
• Cd + Tl : 0,05 mg/Nm3
• Organic total compounds : 10 mg/Nm3 (as total carbon)
• Dioxins and furanes : 0,1 mg/Nm3

Khí thải sau khi xử lý đảm bảo các chỉ tiêu cho phép của BTNMT, QCVN 30/2012. 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing