Công Nghệ  xử lý khí thải từ các nhà máy nhiệt điện, chất thải thải nguy hại.Khí thải sau khi xử lý đảm bảo các chỉ tiêu cho phép của BTNMT, QCVN 30/2012.

Hệ thống xử lý khí thải của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường:

Hệ thống của chúng tôi không chỉ đáp ứng QCVN 61/2016 BTN&MT mà còn đáp ứng cả QCVN 30/2012 BTN&MT và các Quy định mới nhất hiện hành.

Sau khi hỏa táng khói lò được đốt lại ở buồng đốt thứ cấp và thu hồi nhiệt theo thiết bị, bụi được tách ra bằng các thiết bị lắng bụi của chúng tôi rồi thực hiện các quá trình hấp thụ, hấp phụ, khói lò và khí thải sau khi được xử lý hoàn toàn không còn màu, không mùi và phát thải trước khi thải ra môi trường.

Hydrated lime: Ca(OH)2

Ca(OH)2 + 2 HCl =  CaCl2 + 2 H2O
Ca(OH)2 + 2 HF  = CaF2 + 2 H20
Ca(OH)2 + SO2   = CaSO3 + H2O
Ca(OH)2 + SO2 + 0.5 O2  =  CaSO4 + H2O

 Active carbon

Dioxins/Furans (PCDD/PCDF) production = Carbon (C) in dusts + Oxygen (0) in Gas + Cl  (produced from plastics) + T° (250°C – 450°C)

 Để biết thêm chi tiết về công nghệ, kỹ thuật, giá cả, quý khách vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn.

 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing