CÔNG NGHỆ THU HỒI NHIỆT TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH KHÍ THẢI  LÒ HỎA TÁNG
1. Công nghệ LÀM SẠCH KHÍ THẢI hoàn toàn tự động từ lò Hỏa táng của chúng tôi.
- Trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế cùng với việc bảo vệ môi trường, ngoài ra một phần giảm chi phí đầu tư và hiệu quả tiết kiệm năng lượng là một phần quan trọng.
EPA.VIETNAM một bước đi tiên phong trong quá trình hoàn thiện công nghệ, với mục tiêu sử dụng nhiệt thừa từ quá trình hỏa táng của lò thiêu 1000 độ C được thu hồi và làm sạch khí thải, toàn bộ phần nhiệt được sử dụng Công nghệ từ Châu âu do chúng tôi cung cấp, qua hệ thống kiểm soát ô nhiễm cung cấp, đảm bảo an toàn môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất hiện nay.

2.Hệ thống đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn về môi trường.
- Khí thải từ lò hỏa táng được làm sạch bụi sơ bộ từ hệ thống tự động, sau khi được thu hồi và làm sạch trước khi đi vào hệ thống xử lý khí thải, toàn bộ khí thải được kiểm soát qua quá trình nghiêm ngặt và xử lý theo QCVN 02/2012 Bộ tài nguyên môi trường.
• Solid particles : 10 mg/Nm3
• HCl : 10 mg/Nm3
• HF : 1 mg/Nm3
• CO : 50 mg/Nm3
• SO: 50 mg/Nm3
• As, Pb + Cr + Cu + Mn + Sn + Hg + Ni : 0,5 mg/Nm3
• Cd + Tl : 0,05 mg/Nm3
• Organic total compounds : 10 mg/Nm(as total carbon)
• Dioxins and furanes : 0,1 mg/Nm

3.Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong quá trình sử dụng.
- Hệ thống được kết nối hoàn toàn khép kín.
- Giảm thiểu năng lượng trong quá trình đốt.
- Khí thải được làm sạch không gây ô nhiễm môi trường.

   

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing