HỆ THỐNG QUẢN TRỊ
 

cơ cấu TỔ CHỨC EPAVIETNAM

Cơ cấu tổ chức của Chúng tôi được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ cụ thể một cách khoa học và trách nhiệm của mỗi Trưởng nhóm phụ trách thành viên theo các bộ phận. Từ Xuất nhập khẩu đến Kinh doanh, marketing, Kỹ thuật, Thi công công trình, Đội bảo trì làm nhiệm vụ và các phòng ban kế toán tài vụ gắn bó chặt chẽ logic với nhau.


                         ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG                        HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ          BAN KIỂM SOÁT
GIÁM ĐỐC             gIÁM ĐỐC           GIÁM ĐỐC         ĐỘI THI CÔNG
TÀI CHÍNH          MARKETTING        SẢN XUẤT          CÔNG  TRÌNH
ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Điều lệ của công ty Chúng tôi là nền tảng cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, theo đúng nội dung xây dựng bộ máy cơ cấu tổ chức, quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chúng tôi vì mục tiêu phát triển.        


  •  
QUY CHẾ hoạt động QUẢN TRỊ

Quy chế quản trị của công ty chúng tôi luôn tuân thủ các chuẩn mực để đảm bảo cho công ty được đúng định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và tập thể tham gia hoạt động tại công ty.


QUY TẮC ỨNG XỬ

Quy tắc ứng xử trong đối ngoại kinh doanh của chúng tôi là Đạo đức Văn hóa khi giao tiếp, là kim chỉ nam cho tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn mang bên mình sự chân thành, tôn trọng và thanh lịch với mọi đối tác.
 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing