Công Nghệ Phát điện từ rác thải

Hệ thống thu hồi nhiệt lượng phát điện từ lò đốt rác thải nguy hại.

Các máy đốt rác của chúng tôi có khả năng thu hồi nhiệt lượng phát điện từ rác thải.

Hệ thống phục hồi năng lượng rất mạnh mẽ, Năng lượng được tạo ra hệ thống đốt rác được cung cấp liên tục, Đảm bảo cho sử dụng, thu hồi nhiệt lượng trong quá trình đốt rác, tạo ra nguồn nước nóng, chạy lò hơi, phát ĐIỆN cho sản xuất suất từ 2 - 6 MW.

Bằng lò hời thu hồi nhiệt có thể cung cấp điện từ 2 MW đến 6 MW điện.

 Hình ảnh hệ thống turbine thu hồi nhiệt phát điện từ lò đốt rác của chúng tôi

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing