HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HỎA TÁNG DO CHÚNG CUNG CẤP TÔI LẮP ĐẶT

 
1) Chúng tôi là nhà cung cấp công nghệ đã nhiều năm kinh nghiệm về hệ thống XLKT

 

2) Hệ thống lọc Xử Lý Khí Thải của chúng tôi cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải BTNMT.

 

3) Các chất độc, bụi, lưu huỳnh, SOx, NOx, và các kim loại nặng, được khử hoàn toàn sau khi xử lý.

 

4) Hệ thống Xử Lý Khí Thải của chúng tôi đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, và phù hợp với Việt Nam.

 

5) Hệ thống được sản xuất theo  Tiêu chuẩn EU, phù hợp với QCVN 30/2012, 61/2016 của BTNMT.

 

Hệ thống XLKT của thải chúng tôi cung cấp tại Việt Nam đạt QCVN 61/2016 của BTNMT.

  

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing