DỰ ÁN EPA.VIETNAM ĐANG HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN

1. TỔNG THẦU TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ, ĐÀI HỎA TÁNG

2. TỔNG THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ, XÂY DỰNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỐT

3. TỔNG THẦU CUNG CẤP HỆ THỐNG HỎA TÁNG VÀ LÀM SẠCH KHÍ THẢI LÒ ĐỐT

4. TỔNG THẦU CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐỐT VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ LÒ ĐỐT


5. TỔNG THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ, XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT
 
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing