HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HỎA TÁNG DO CHÚNG CUNG CẤP TÔI LẮP ĐẶT


1) Chúng tôi là nhà cung cấp Hệ thống xử lý khí thải Lò thiêu, Lò đốt trong nhiều năm qua. 

2) Hệ thống lọc Xử Lý Khí Thải của chúng tôi cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải BTNMT.

 

3) Các chất độc, bụi, lưu huỳnh, SOx, NOx, và các kim loại nặng, được khử hoàn toàn sau khi xử lý.

 

4) Hệ thống Xử Lý Khí Thải của chúng tôi đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, và phù hợp với Việt Nam.

 

5) Hệ thống xử lý khí thải của chúng tôi đảm bảo theo QCVN 30/2012, QCVN 02/2012 BTNMT.

 

Diễn biến Công nghệ của quá trình xử lý khí thải lò đốt được mô tả như sau:

Hydrated lime: Ca(OH)2
                        Ca(OH)2 + 2 HCl =  CaCl2 + 2 H2O
                        Ca(OH)2 + 2 HF  = CaF2 + 2 H20
                        Ca(OH)2 + SO2   = CaSO3 + H2O
                        Ca(OH)2 + SO2 + 0.5 O2  =  CaSO4 + H2O
  Active carbon

 Dioxins/Furans (PCDD/PCDF) production = Carbon (C) in dusts + Oxygen (0) in Gas + Cl (produced from plastics) + T° (250°C – 450°C)

                         Gas temperature outlet of filter              : 150 °c 
                         Total particles                                         : < 10 mg/Nm3
                         Carbon monoxide                                   : < 50 mg/Nm3
                         HCI                                                         : < 10 mg/Nm3
                         HF                                                           : < 1 mg/Nm3
                         SO2,As, Pb + Cr + Cu + Mn + Sn + Hg + Ni: < 50 mg/Nm3

                         T.O.C                                                       : < 10 mg/Nm3
                         Cadmium                                                 : < 0.05 mg/Nm3
                         Mercury                                                   : < 0.05 mg/Nm3
                         Other heavy metal                                   : < 0.5 mg/Nm3


- Khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ


  
- Để biết thêm thông tin chu tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật công nghệ 

nothing