CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC, XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HỎA TÁNG
1. Hệ thống xử lý khí thải Lò Đốt Công Nghiệp của chúng tôi luôn đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường:
- Hệ thống của chúng tôi không chỉ đáp ứng QCVN 02/2012 BTN&MT mà còn đáp ứng cả QCVN 30/2012 BTN&MT và các Quy định mới nhất hiện hành.
- Sau khi hỏa táng khói lò được đốt lại ở buồng đốt thứ cấp và thu hồi nhiệt theo thiết bị, bụi được tách ra bằng các thiết bị lắng bụi của chúng tôi rồi thực hiện các quá trình hấp thụ, hấp phụ, khói lò và khí thải sau khi được xử lý hoàn toàn không còn màu, không mùi và phát thải trước khi thải ra môi trường.
2. Quá trình Hydrated lime: Ca(OH)2
Ca(OH)2 + 2 HCl =  CaCl2 + 2 H2O
Ca(OH)2 + 2 HF  = CaF2 + 2 H20
Ca(OH)2 + SO2   = CaSO3 + H2O
Ca(OH)2 + SO2 + 0.5 O2  =  CaSO4 + H2O
 Active carbon
Dioxins/Furans (PCDD/PCDF) production = Carbon (C) in dusts + Oxygen (0) in Gas + Cl (produced from plastics) + T° (250°C – 450°C) 
Bụi tổng mg/Nm3 mg/Nm3 100
Axit Clohydric, HCl mg/Nm3 50
Cacbon monoxyt, CO mg/Nm3 250
Lưu huỳnh dioxyt, SO2 mg/Nm3 250
Nitơ oxyt, NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 500
Thủy ngân và hợp chất tính theo Hg  mg/Nm3 0,2
Cadimi và hợp chất tính theo Cadimi mg/Nm3 0,16
Chì và hợp chất tính theo chì, Pb mg/Nm3 1,2
Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF ngTEQ/Nm3 0,6
 3. Độ an toàn và hiệu quả:
- Lò của chúng tôi an toàn ở mức cao nhất
- Đảm bảo tiếng ồn thấp ngoài ra còn dễ vận hành cho người sử dụng với 6 chương trình cài đặt sẵn

  

- Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm công nghệ.
nothing